Pályázati kiírás civil szervezeteknek
Ma 2020. szeptember 30. szerda, Jeromos, Médea napja van.

Archív cikkek

Pályázati kiírás civil szervezeteknek

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a,) a civil szervezet alapszabályban meghatározott céljainak eléréséhez szükséges működési kiadásainak finanszírozásához,

b,) a szervezet által szervezett – kizárólag az egyesület céljaihoz igazodó, politikailag semleges, az önkormányzat rendezvényeivel nem ütköző - rendezvények, programok megvalósításához, c,) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

Az önkormányzattól igényelt támogatást a civil szervezetek kizárólag a fenti célokra használhatják fel!

Dokumentumok: Pályázati kiírás, közzétételi kérelem, nyilatkozat összeférhetetlenségről, űrlap

Pályázatot nyújthat be:

Magyarbánhegyes község közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának további feltételei: 

 1. A pályázónak igazolnia kell és be kell mutatnia, hogy jelen pályázat kiírása előtt milyen a céljainak megfelelő tevékenységet végzett és annak Magyarbánhegyes község társadalmi életének szempontjából hasznos eredményeit. (pl. egészség, sport, kultúra, ismeretterjesztés) 
 1. A civil szervezet létrejötte és a tevékenysége nem irányulhat jelen támogatás elnyerésére, tevékenysége nem valósulhat meg kizárólag az önkormányzat támogatásából. A pályázó köteles bemutatni azon tevékenységét is, amelyet nem jelen támogatásból kíván megvalósítani. 
 1. A támogatásból kizárásra kerül az civil szervezet, amelynek a jogszerűtlen működése miatt ügyészségi, rendőrségi, adóhatósági vagy a bírósági eljárás van folyamatban. Ez a kitétel akkor is érvényes, ha az eljárást valamilyen oknál fogva az OBH honlapon található nyilvántartásba nem jegyezték be, de dokumentumokkal igazolható. 
 1. A támogatásból kizárható az a civil szervezet, amelynek vezetői vagy tagjai az önkormányzattal, mint támogatóval nem működnek együtt, a tisztségükben tett nyilatkozataikkal az önkormányzat gazdasági vagy egyéb érdekeit sértik.
 1. A támogatás visszafizetésére kötelezhető az a szervezet, amelynek vezetője és/vagy tagjai a tevékenységükkel a település és az önkormányzat jó hírnevét megsértik, az önkormányzattal vagy más civil szervezetekkel szemben sértő magatartást 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a civil szervezetek önkormányzat által kiadott pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani 1 eredeti példányban Magyarbánhegyes Község Polgármesteréhez címezve személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatalban, valamint letölthető a www.magyarbanhegyes.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

 1. a szervezet tárgyévi költségvetése
 2. a civil szervezetek törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolata
 3. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolata;
 4. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 5. közzétételi kérelem a 8. § szerinti érintettség fennállása esetén;
 6. igazolás arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs
 7. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére vagy a törvényes működés helyreállítására irányuló ügyészségi/bírósági eljárás ellene nincs folyamatban; az ügyet lezáró dokumentum másolata
 8. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 9. A támogató megvizsgálja, hogy a pályázó eleget tett-e az elmúlt három lezárt üzleti év (amennyiben még nincs három lezárt üzleti éve a szervezetnek, akkor értelemszerűen rövidebb időszak kerül vizsgálatra) tekintetében a mérlegbeszámoló OBH honlapon való közzétételi kötelezettségének

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. év február hó 28. nap, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A tárgyévet megelőző évben jelen támogatásban részesülő civil szervezetek a pályázatok elbírálásáig, az előző évi támogatásuk 25%-val megegyező összegű előleget igényelhetnek. Az előleg igénylés feltétele az előző évi támogatás önkormányzat által elfogadott elszámolása, a kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Magyarbánhegyes község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számlákkal igazolt számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást a Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap. Az elszámolás benyújtásának elmulasztása vagy a nem teljeskörű beszámoló, a támogatás visszafizetési kötelezettsége mellett a pályázó magyarbánhegyesi civil alaphoz történő pályázati lehetőségből való kizárását vonja maga után.

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester                                                    

dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató